Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) – một bước ngoặc mang tính thời đại

    “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân” – Đảng ta nhận định.

    Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công chưa được bao lâu, quân Pháp quay lại nổ súng gây chiến tại Nam Bộ với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, buộc nhân dân Việt Nam phải đứng lên chiến đấu bảo vệ nền độc lập. Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, với tầm nhìn chiến lược, bằng sức mạnh tổng hợp của các yếu tố, thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, bộ đội ta đã liên tục tiến công, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng.

    Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng đã phất cao ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Với thắng lợi vĩ đại này, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Việt Nam đã kết thúc; đồng thời, mang lại cho chúng ta một vị thế mới trên bàn đàm phán của Hội nghị Giơnevơ năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, anh dũng của nhân dân ta, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam, giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

    Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ cổ vũ nhân dân Việt Nam mà còn tạo động lực to lớn, sự cổ vũ mạnh mẽ đến các dân tộc thuộc địa trên thế giới đứng lên giành độc lập. Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự hội tụ của nhiều nhân tố hợp thành, nhưng ngọn nguồn sâu xa của những nhân tố đó chính là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, được thể hiện qua sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bác Hồ, của những vị chỉ huy tài ba, mưu lược cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam, có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

    Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bản lĩnh và trí tuệ ấy vẫn luôn là tiềm năng quý giá của dân tộc ta, cần được khơi dậy và phát huy nhiều hơn nữa ở thế hệ trẻ để tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp, đưa sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đi đến thành công. Giờ đây, sau 67 năm kể từ ngày trang sử ấy được viết nên, nhân dân Việt Nam vẫn luôn trân trọng, biết ơn công lao cùng sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông, đồng thời lưu giữ những giá trị đạo đức và phẩm chất tốt đẹp nhằm bồi dưỡng lớp trẻ mai sau.

0931 888 117

Gọi điện SMS Liên hệ